Випуск № 36/2019 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Левчинський Д.Л, Щеглова О.Ю., Судакова О.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Комчатних О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Крутько М.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ПРИКЛАДІ СОК

Навольська Н.В., Блащак Б.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Соколюк С.Ю.
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Чупрін Є.С.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зеліско Н.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ К ООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Конохов С.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сідак В.С., Москов В.А.
ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Бутенко В.В., Мамуненко М.С.
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ

Кузьмин В.М.
ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Маліновська О.Я., Кухар В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Маслій О.А.
ВПЛИВ СИСТЕМНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Маліновська О.Я.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Цалан М.І.
ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вишневська О.М., Камашева С.А., Камашев А.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СВІТУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Готліб І.Г.
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Губа О.І., Губа М.О.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Гуменюк О.Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Дорофеєв Д.А.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В НЕБАНКІВСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Калівошко О.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗАСТАВИ ЗА КРЕДИТАМИ ЛОМБАРДІВ ЯК ОДНОГО З ІНСТИТУТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Батракова Т.І., Оніпко А.Д.
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.С., Сенів Х.А.
ФУНКЦІОНАЛ ПІДСИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Коба О.В., Ярова А.В.
АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шендригоренко М.Т.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Шепель І.В.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО МСБО 37 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ»

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Харченко Ю.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА