Випуск № 40/2019 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вишневська О.М., Агеєнко Ю.С., Ананевич Н.П.
НАПРЯМИ Й ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кушнір Л.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Остапюк Б.Я.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ремзіна Н.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Робул Ю.В.
РОЛЬ І МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ У БАГАТОРІВНЕВІЙ СОЦІОТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

Рябоконь М.В.
КОНЦЕПЦІЯ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Юхновська Ю.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гудзь О.Є., Шмалій Л.В.
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Гулик Т.В., Міхєєва А.М.
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Євтушенко Г.В., Суза А.В., Харькова В.Є.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кривицька Н.Ю., Мізик В.В.
ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Montrin Iryna, Ruzhytskyi Andriy
MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES: BUSINESS INNOVATIONS

Кудінова М.М., Сорін Б.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Хаврова К.С.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТОНОМІКИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Шандова Н.В., Ожго М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сав’юк Л.О., Драчук Ю.З.
ШЛЯХИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАРОПРОМИСЛОВИХ ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ ДОНБАСУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Наумова М.О.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Посаднєва О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Соломатіна Т.В., Розмислов О.М.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Чубка О.М., Желізняк Р.Й.
CASH FLOW-МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гевчук А.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК

Ілляшенко К.В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Пилипенко С.М., Гелей Л.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КРЕДИТІВ БАНКУ

Барна М.Ю.
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ