Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 60 / 2024

Набір триває включно до 13 вересня 2024 р.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у журналі № 60 / 2024 необхідно до 13 вересня 2024 р. на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  надіслати: 

- наукову статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2664.

- інформаційну довідку про автора, заповнену on-line

- підтвердження оплати редакційного внеску. Оплата внеску здійснюється лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до публікації.

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 15 листопада 2024 р.


Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Економіка
2. Облік і оподаткування
3. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Підприємництво та торгівля
7. Публічне управління та адміністрування
8. Міжнародні економічні відносини

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  ВАЖЛИВО! У розділі «Аналіз останніх досліджень та публікацій» наводяться всі значущі публікації, що мають відношення до теми дослідження, відзначається, які питання розкриті на поточний момент з проблеми дослідження, і що залишилося нерозкритим, визначається загальний напрямок власного дослідження автора роботи. Основу огляду повинні складати статті наукових журналів і наукові монографії (у т.ч. на іноземних мовах). Опис ступеня вивченості (наукової опрацьованості) обраної теми закінчується результуючим висновком про те, що саме ще не розкрито у темі дослідження або розкрито частково, і що не отримало належного висвітлення в спеціальній літературі, тому потребує подальшої розробки. Таким чином, визначається місце власного дослідження в конкретній галузі знань. Даний розділ повинен містити обґрунтування необхідності та актуальності дослідження (обсяг даного розділу – 1,5-2 сторінки).
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Мова публікацій: українська, англійська.
 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора(-ів) українською та англійською мовами, вказати ORCID (за наявності) для автора(-ів), назву статті мовою оригіналу та англійською мовою, анотацію та ключові слова мовою оригіналу статті. Обсяг анотації має бути мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 позицій.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). 
  Джерел має бути не менше 12, не менше 3 повинні мати DOI.
 • Після списку використаних джерел необхідно представити список «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення). 
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
 • Після списку References подаються анотації двома мовами (українська та англійська). Анотація українською мовою має бути обсягом 700-800 знаків без пробілів. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ