Submit an article:

StrikePlagiarism

Випуск № 17/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Коваленко И.Н., Коваленко Н.П.
О НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В ПОНИМАНИИ БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ В ПЕРЕВОДАХ РАБОТЫ М. ВЕБЕРА «ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И ДУХ КАПИТАЛИЗМА»

Белей С.І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ «СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ»

Сари Гхаит
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Довгань Д.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Ліфанова М.І.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ: ПОНЯТТЯ, УМОВИ ТА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Борщ Л.М.
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ПРИРОДНОГО СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

Вороніна Р.М., Маргіта Н.О.
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

Гаража О.П.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ МАЙНА У СВІТІ

Гончарук В.В.
ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО В СУСПІЛЬНОМУ ПОСТУПІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Євтушенко Г.В., Тимків Н.Я., Шешеня А.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гришко В.В., Гунченко М.В.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Могилова А.Ю., Матвєєва Д.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОБРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ

Болдирєва А.С., Корчагіна Г.А.
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ У КРАЇНАХ СВІТУ

Бондаренко К.А.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Братюк В.П., Бошинда І.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Грудзевич Ю.І.
СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНТРАПРЕНЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Королович О.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кузьміна О.С.
АНАЛІЗ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ

Рубан В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Архипенко С.В.
РЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ

Білоус С.П.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гарас О.М.
НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖКГ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ РОЗВИНУТИХ КРАЇН

Ковальський А.О.
ПЕРЕВАГИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бикова А.Л., Лобза А.В., Семенова Л.Ю.
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЯК БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Васильєв О.В., Гой В.В.
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Гончаренко О.М., Світлична О.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гордієнко Л.А.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Грищук Н.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Еш С.М., Ляховецька В.М.
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Завора Т.М., Чумак Ю.М.
АНАЛІЗ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Малий В.Ю.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Хомутенко В.П., Волкова О.Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Голінач Л.І.
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кемарська Л.Г.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Коба О.В., Катькало С.О., Павленко А.І.
ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

Миронова Ю.Ю., Матюшіна Ю.І., Копиця Я.О.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бродовська І.В.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СПЕКТРІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ