Submit an article:

StrikePlagiarism

Випуск № 21/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мороз О.В., Логоша Р.В.
ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РИНКУ

Братута О.Г.
ПРОБЛЕМА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Вдовиченко А.М., Калінчак О.В., Капітан Л.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДОБУТКИ МИНУЛОГО ЯК НЕОЦІНИМА СПАДЩИНА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО)

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Запотічна Р.А.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Зварич Р.Є.
АЛЬТЕРГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТІЙКОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Поляков М.В.
ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ТА СКЛАДНИКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ралко О.С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Афонченкова Т.М.
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Івченко В.Є.
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФОРМ ДРІБНОТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Стеблянко І.О.
МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Черняєва О.В.
ПРІОРИТЕТИ ЗМІН У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Грищук Д.В., Єлейко В.І.
ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Відоменко І.О., Діденко Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Кулаков В.І.
ТРАКТУВАННЯ ЧИННИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЦІЛЬОВИХ РИНКАХ

Лукашова Л.В.
УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Марченко В.В.
СТРУКТУРА ТА ФАКТОРИ ПОБУДОВИ КОНКУРЕНТНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Побережна Н.М.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Пономаренко Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЦІЛЬОВОГО ОТОЧЕННЯ

Пономарьова Ю.I.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСТІЙКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Рудь О.О.
ОЦІНКА СИНЕРГІЇ В КОРПОРАТИВНИХ ЗЛИТТЯХ І ПОГЛИНАННЯХ

Стасюк Л.Л.
ЦІННІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

Толстова А.В., Огненна Х.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Баштова М.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Білошапка В.С., Продан М.В.
КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ ЯК ЗАПОРУКА МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Войтов С.В.
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ТА МЕТОДІВ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

Жукова Т.О.
МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА КОНТЕНТ-АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ»

Нетудихата К.Л.
РОЗВИТОК ЛОМБАРДІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Онищенко С.В., Репало А.Ю.
БОРГОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – ЗАГРОЗА БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ

Приказюк Н.В., Березіна С.Б., Романченко М.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Крюкова І.О., Свірідова М.С.
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Бондар Ю.В.
ВНУТРІШНЬОФІРМОВА АТЕСТАЦІЯ АУДИТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Гелей Л.О., Банера Н.П.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ АУДИТУ: АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

Осадча Г.Г., Рощина О.М.
ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ ЇХ ВИТРАТ

Морщ Я.І.
ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ