Submit an article:

StrikePlagiarism

Випуск № 22/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ситник Н.С., Старух А.І.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Кононова І.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бочарова Ю.Г.
СТАЛА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ

Думікян М.М.
МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСІВ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Горбань В.Б.
АНАЛІЗ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ МІСТ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Криницька О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Ляховець О.О.
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА МОДЕРНІЗАЦІЇ

Поздняков К.К., Воронов С.А.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ

Сидорченко Т.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ

Слободянюк Н.О.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Швайдак В.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Седікова І.О., Бондар В.А.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ОРІЄНТОВАНОГО НА ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Безугла Ю.Є., Сластяникова А.І.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРОВАНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Водяник М.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ ЯК БАЗОВОГО ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Волошина О.А., Миргородська А.О.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Дериколенко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скляр А.В., Занора В.О.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

Какодєй А.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЛАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК (ВТМ) У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Рубльов В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Фірсова С.Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИЦІЇ БРЕНДУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

Шевченко Л.О.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ ЗБУТУ ШЛЯХОМ ОСВОЄННЯ РИНКІВ ЄС ТА СВІТУ ДЛЯ СПИРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кирлик Н.Ю.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Приходченко Т.А.
УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бондаренко А.І.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РОЗДРІБНИХ ВКЛАДІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Борисенко Д.С., Кушнір С.О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ

Винниченко Н.В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Зайцев О.В.
МОНЕТАРНА ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНДЕКСОМ ЦІН У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ

Льон І.М.
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Коніна М.О., Науменко О.Д.
РОЛЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ

Нечипоренко А.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Нєізвєстна О.В., Верич Г.О.
ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лабунська С.В.
ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВИТРАТ ТА АКТИВІВ У ХОДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Абасов В.А.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ

Крупельницька І.Г., Сегеда С.А.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Кручак Л.В.
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лебедик Г.В., Максютенко Н.О., Яценко В.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

Мулінська Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ У ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Письменна М.С.
КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Прядка Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ДЛЯ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бойко Є.О., Левенець Ю.А.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Галинська Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕР І ТРАНСФОРМАЦІЙНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СТАТИСТИКА

Затуливітер Ю.С.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кишакевич Б.Ю., Кубай Р.Ю., Мажаров Д.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Дзюбановська Н.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН: ОСНОВНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

Норік Л.О., Григоренко А.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ