Випуск № 47/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Балахонова О.В.
ФОРМУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Роскладка Н.О., Вівсюк І.О.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Руммо В.В., Работін Ю.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЙОГО ПРОДУКЦІЇ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Крот Л.М.
БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Булуй О.Г., Плотнікова М.Ф., Присяжнюк О.Ф.
ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ковбаса В.А., Махаурі Л.А.
МІСЦЕ ВАЛЮТНОГО КУРСУ У РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Харченко Ю.П.
АНАЛІЗ ІНКЛЮЗИВНИХ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ципліцька О.О.
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Харченко Ю.А.
МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Оляднічук Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Захарченко В.І., Бондаренко К.О.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДОЦІЛЬНИХ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ