Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 51/2021

Набір триває включно до 3 грудня 2021 р.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у №51/2021 до редакції електронною поштою  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  необхідно направити: 

- наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

- інформаційну довідку про автора, заповнену on-line;

- відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата за публікацію статті здійснюється лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до друку.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._оплата

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику складає 900 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 25 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Реквізити для оплати надсилаються лише після проходження рецензування статті.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» №51/2021 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 11 лютого 2022 року.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  ВАЖЛИВО! У розділі «Аналіз останніх досліджень та публікацій» наводяться всі значущі публікації, що мають відношення до теми дослідження, відзначається, які питання розкриті на поточний момент з проблеми дослідження, і що залишилося нерозкритим, визначається загальний напрямок власного дослідження автора роботи. Основу огляду повинні складати статті наукових журналів і наукові монографії (у т.ч. на іноземних мовах). Опис ступеня вивченості (наукової опрацьованості) обраної теми закінчується результуючим висновком про те, що саме ще не розкрито у темі дослідження або розкрито частково, і що не отримало належного висвітлення в спеціальній літературі, тому потребує подальшої розробки. Таким чином, визначається місце власного дослідження в конкретній галузі знань. Даний розділ повинен містити обґрунтування необхідності та актуальності дослідження (обсяг даного розділу – 1,5-2 сторінки).
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.    
 • Мова публікацій: українська, англійська.
 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора(-ів) українською та англійською мовами, вказати ORCID (за наявності) для автора(-ів), назву статті мовою оригіналу та англійською мовою, анотацію та ключові слова мовою оригіналу статті. Обсяг анотації має бути мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 позицій.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). 
  Джерел має бути не менше 12, не менше 3 повинні мати DOI.
 • Після списку використаних джерел необхідно представити список «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення). 
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
 • Після списку References подаються анотації двома мовами (українська або російська та англійська). Анотація українською або російською мовою має бути мінімальним обсягом 700 знаків. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

Завантажити Приклад оформлення статті

Завантажити Інформацію для авторів

Загрузить Информацию для авторов