Випуск № 53/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ляшенко-Щербакова В.В., Гончарук А.Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Білявський В.М., Білявська Ю.В.
БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шевчук В.О.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ»

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Огренич Ю.О., Зaйцев Є.А.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, СТАН ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ АТ «ПУМБ»)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мискін Ю.І., Гринишин М.І., Денещук К.С.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Шерстюк О.Л., Жук Н.Л.
ОБЛІКОВІ ПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Захарченко В.І., Меркулов М.М., Фоміна Н.М.
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ З АДАПТИВНИМ УПРАВЛІННЯМ

Божкова В.В., Штика Ю.М., Мірошніченко С.П.
РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Illiashenko Nataliia, Esmanov Oleksiy
BRANDING AS A STRATEGIC DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SPHERE

Манн Р.В., Махно С.В.
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ананьєва Ю.В.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ