Випуск № 55/2023

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Коваленко Р.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Шевчук В.О.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Огренич Ю.О., Діброва В.О.
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Левченко С.П.
ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ В КОТНЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Горбань Г.П., Мітал О.Г.
ЗНАЧЕННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ПОДОЛАННЯ СЕЗОННОСТІ

Кудінов О.М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Росохата А.С., Матвєєва Ю.А., Сідельник І.О.
РЕСАЙКЛІНГ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Літовцева В.Є., Бричко М.М.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Шерстюк О.Л.
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Жук Н.Л.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гіваргізов І.Г.
НЕСТАБІЛЬНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ У СВІТІ І ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ