Випуск № 19/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шедяков В.Е.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Сідоров В.І., Азаренкова О.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Іринчина І.Б., Іринчин Г.В.
ГУМАНИЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ВНАСЛІДОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗДОРОВ’Я ТРАНСФОРМАТИВНИХ ДЕРЖАВ

Федорова А.Ю.
КРИЗИС ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСОВ СТРАН ЗОНЫ ЕВРО

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Гуторов А.О.
ҐЕНЕЗА ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Плисенко Г.П.
ЕКОНОМІЧНІ ТА ІМІДЖЕВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ БІЗНЕСУ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тимошенко О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Торосян Г.А.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ліпич Л.Г., Білик І.Я.
СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ РИСИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Буторіна В.Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Данкеєва О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ВЛАСНИХ ТОРГОВИХ МАРОК

Лисак В.Ю.
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Маркова С.В., Шевченко О.М., Олійник О.М.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Новак Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ Й НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ТА ОРГАНІЧНО СЕРТИФІКОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Продіус О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бобрик В.О.
МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО ПРОЦЕСІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Маценко О.М., Тур О.М., Німко С.І.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Іванова Т.М.
НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Перегудова Т.В.
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Примостка О.О.
ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Адонін С.В., Ізюмська В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Александрова Г.М.
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ НА ВИБІР НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

Грановська І.В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Денис О.Б.
СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ В БАНКАХ

Захаркіна Л.С.
РОЛЬ І МІСЦЕ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У СТРУКТУРІ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Палійчук Т.В.
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чередник В.А.
ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ларікова Т.В.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКОВОМУ МЕХАНІЗМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Трачова Д.М.
ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВА