Випуск № 20/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мандра В.В.
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Адамович М.П.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОСТУПУ «ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ»

Тіпанов В.В.
ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Цибуляк А.Г.
АСИМЕТРИЧНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Аль Ширафi Мохаммед Авад
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Богма О.С.
АРГУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ШКОЛАХ

Ільїна А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Меглей В.І.
СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Потравка Л.О.
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Горіна Г.О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ

Данько Ю.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА НА МЕЗОРІВНІ

Швед Т.В., Біла І.С.
ДЕРЖAВНЕ РЕГУЛЮВAННЯ ЯК НAПРЯМ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВ OЛIЙНO-ЖИРOВOЇ ГAЛУЗI УКРAЇНИ В УМOВAХ ГЛOБAЛIЗAЦIЇ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Козін О.Є.
ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Скороход І.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Степаненко Т.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Федотова Т.А., Гусаров С.В.
ВІДМІННОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ВИМІРУ РИНКУ ПРАЦІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Стегней М.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Дяченко А.В.
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Жмурко Н.В., Рихліцька М.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Лінькова О.Ю.
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Тімошенко Н.М.
РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ

Труфен А.О.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Чмир С.О.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Шинкаренко В.М., Шинкаренко Л.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ