Випуск № 15/2016 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Примостка О.О.
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Богашко О.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ЗАСНОВАНОЇ НА КЛАСТЕРНОМУ ПІДХОДІ

Гужва І.Ю.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЗОНАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЇЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УМОВ, СФОРМОВАНИХ УНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ БЛОКІВ

Кожухова Т.В.
ФІНАНСУВАННЯ СВІТОВИМ БАНКОМ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кіржецька М.С.
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ФУНКЦІОНУВАННЮ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Душейко Д.М.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ЯК МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сугак Т.М.
СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Момот Т.В., Аванесова Н.Е.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПРИОЙМУ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ганін В.І., Соляр В.В.
СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Бутенко Т.В., Круковська Л.М.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Василішин С.І.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ СФЕРИ ОБІГУ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гудзь Ю.Ф.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ільченко Н.Б.
ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Кулініч О.А., Ковальова Я.Г.
МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКА ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Орлов В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ВИСОКИХ ГЕНЕРАЦІЙ

Хомчук М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Огданський К.М.
ШЛЯХИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Александрова Г.М.
ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Бутенко В.В.
ВИОКРЕМЛЕННЯ НАПРЯМКІВ ОПТИМАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Голинський Ю.О.
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

Голюк В.Я.
АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ, ВВП ТА ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

Лук’янюк М.Е.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Святаш С.В.
ПОДАТКОВЕ РАХІВНИЦТВО ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКАМИ

Труфен А.О.
ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Брадул О.М., Шепелюк В.А.
БІНАРНІСТЬ ПРИ ВІДОБРАЖЕНІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В ОБЛІКУ

Язлюк Б.О., Волошина В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Андросенко О.О.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Больботенко І.В.
ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ОБЛІКОВИЙ ТА ПОДАТКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Єршова Н.Ю.
ІННОВАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Лебедик Г.В., Іващенко К.Ю., Світловська А.М.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Литвинець Ю.І.
ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ: МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Мазур Н.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ»

Мельничук О.П.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГОТОВИХ СТРАВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кузнєцов П.В., Куценко Т.М.
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Скрильник І.І., Власенко Н.С.
ПОБУДОВА ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Голод А.П.
ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ