Випуск № 11/2015 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Герасименко А.Г.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ОБМЕЖЕННІ АЛОКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Жданова Л.Л.
ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНСТИТУТІВ

Засадко В.В.
РОЛЬ УРБАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ

Шараг Е.С.
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «ОРГАНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИТАЛА»

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Проноза П.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ДИСБАЛАНСИ» І «ДИСПРОПОРЦІЇ» В ЕКОНОМІЦІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЇХ ВИДІВ

Hrashchenko I.S., Krasniuk S.A.
PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE UNDER GLOBALIATION PROCESS

Гладких Д.Є.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Гончар І.О.
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сорочан В.О.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ткаленко Н.В.
ДОМІНАНТИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ

Артеменко Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Баланська О.І., Панченко А.В., Мельник В.М.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «РИЗИК» ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Безп’ята І.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Бойко В.В.
СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Маловичко С.В.
СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО», «ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІКА» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Милян Р.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ ІНДУСТРІЇ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА ПОСИЛЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Руда І.І.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Самойлик Ю.В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ СКОТАРСТВА В АГРОФОРМУВАННЯХ

Шепелєв С.С.
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У РАМКАХ СПІЛЬНОЇ РИБОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ібрагімов Е.Е.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИОКРЕМЛЕННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Редченко К.І.
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП В УКРАЇНІ

Заїка С.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бучинська Т.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Іванків О.Я.
СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кінєва Т.С.
ГЕНЕЗА ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Короткий Ю.В.
МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лужецький А.І.
ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Мороз П.А., Романюк В.М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВІАБУДУВАННЯ

Неізвестна В.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В АСПЕКТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Нестеренко О.С.
ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ВИНОМАТЕРІАЛІВ І ВИНОГРАДНОГО ВИНА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нестерчук Я.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Павлюк Т.С.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Пшенична Т.М., Кирилюк Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС

Ралко О.С.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

Сороківська О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОСТКОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

Шумкова В.І.
МУЛЬТИРИЗИКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Доронина М.С., Леванда Е.М.
СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Бєлікова Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Гончарова З.В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кузьмин В.М., Сусяк Х.В.
СТРУКТУРУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Борейко В.І.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ОБЕЗЛІСНЕННЯ, СПУСТЕЛЮВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Андрушків Р.Ю.
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Заярнюк О.В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Моргулець О.Б.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Мостова І.О.
ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНІХ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Плинокос Д.Д.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ ІНШИХ КРАЇН

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Жадько К.С., Гончарова Є.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ КРАЇНИ

Васильчук І.П.
НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЙ

Вишивана Б.М., Терешко О.М.
ОВЕРСАЙТ ПЛАТІЖНО-РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Григоренко В.М.
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Дрозд І.В.
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

Коцюрба О.Ю.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Миськів Г.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Савицька О.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Садовенко М.М.
АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПДВ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Сергієнко Л.К.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сьомченков О.А.
БІРЖОВІ ОБЛІГАЦІЇ: АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Трусова Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шимків С.А.
СТАН ТА РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ

Яценко О.В.
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Грицишен Д.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЙОГО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Липская А.О.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ» КАК УЧЁТНОЙ КАТЕГОРИИ

Фоміна О.В.
МОНІТОРИНГ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

Харламова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СКЛАДАННЯ МСФЗ-ЗВІТНОСТІ

Шерстюк О.Л.
ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бандоріна Л.М., Лозовський О.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ АЕРОПОРТУ

Бєлкіна І.А., Антонюк О.П.
ДІАГНОСТИКА БЕЗПЕКИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Вень Мінмін, Радзінська Ю.Б.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ І ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ

Горбачук В.М.
ЧАСТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОЇ СТІЙКОСТІ